1. Catlook.cz je zábavnou platformou, otevřenou všem, kteří bydlí u svých koček :-) a to bez rozdílu věku, profese, pohlaví, barvy plati, sociálního postavení atd., catlook.cz má sloužit jako fórum pro setkání s novými lidmi, jako místo k diskuzím a sdílení fotografií, zpráv, informací, komentářů k fotografiím apod., nezletilí uživatelé se však mohou na catlook.cz registrovat jen v případě výslovného souhlasu rodičů či jiných zákonných zástupců, kteří pak u těchto uživatelů přebírají i plnou zodpovědnost za kontrolu veškeré komuníkace i všech aktivit, prostřednictvím catlook.cz činěných.

2. Provozovatelem a správcem serveru catlook.cz je společnost SKILL production s.r.o., Kvítková 4703, 760 01 Zlín, správcem serveru společnost SOPHICS, spol. s r.o., U Zimního stadionu 2086, 760 01 Zlín, SMS u TOPCAT členství technicky zajišťuje společnost Axima spol.s r.o., Poděbradova 133, 612 00, Brno.

3. Základním principem catlook.cz je vytváření profilů a komunikace reálných uživatelů, ke každému uživateli musí být přiřazena minimálně jedna reálná kočka, ke které má uživatel vztah, je zakázáno vytvářen virtuální profily s fotografiemi jiných osob či jiných zvířat, nežli koček, takové profily mohou být bez předchozího upozornění smazány.

4. Uživatelem služeb catlook.cz je každá osoba, která jej používá, při využívání služeb catlook.cz přistoupila k těmto podmínkám, tj. se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala.

5. Pro využití služeb catlook.cz je uživatel při registraci povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. i další údaje, které však nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, catlook.cz tedy nepožaduje ani neshromažďuje žádná data osobní povahy dle definice zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž ani mailová adresa, nezbytná k registraci, nebude zpřístupněna ani viditelná pro ostatní uživatele.

6. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel ani správce nemohou zabránit, aby data, která uživatel dobrovolně poskytne jakýmkoli způsobem prostřednictvím catlook.cz, nemohla být neovlivnitelně použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní dalším osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7. Provozovatel ani správce nemůže technicky monitorovat veškerý obsah zveřejněných dat, tj. obzvláště vzájemné komunikace mezi uživateli, fotografií (vyjma profilových) a nenese žádnou zodpovědnost, budou-li uživatelem samým kupř. při komunikaci s jiným uživatelem, v inzerátu apod. dobrovolně zveřejněna data osobní povahy, za takové zveřejnění i všechna rizika, z takového zveřejnění vyplývající, nese plnou odpovědnost uživatel, v případě nezletilého uživatele pak jeho zákonný zástupce.

8. Prostřednictvím catlook.cz je uživatelům, kteří přijetím těchto podmínek při registraci deklarují, že s nimi bezvýhradně souhlasí, umožněno vkládat na catlook.cz textové, obrazové a inzertní informace (dále jen data), služby catlook.cz umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále nakládat.

9. Podmínkou pro vstup či využití služeb catlook.cz je přistoupení uživatele k těmto podmínkám, provozovatel si vyhrazuje právo podmínky aktualizovat. Při aktualizaci těchto podmínek uživatel, který před zveřejněním jejich aktualizované podoby souhlasil s předchozími platnými podmínkami a i po jejich aktualizaci se nadále přihlašuje, přistupuje i k jejich aktualizovanému znění. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek, změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách catlook.cz. Tyto změny budou zapracovány do textu, je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek.

10. Je zakázáno, aby uživatelé do obsahu dat vkládali jakékoli URL odkazy komerčního (reklamního) charakteru, při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo bez upozornění smazat takový uživatelský profil. Doporučení či časté otázky jsou zveřejněny přímo na stránkách catlook.cz, jehož prostřednictvím uživatel data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

11. Uživatel se přijetím podmínek catlook.cz zavazuje, že bude komunikovat s ostatními v duchu dobrých mravů, nebude používat vulgární výrazy, nebude jiné uživatele urážet či jim vyhrožovat či jim činit sexuální návrhy ani je jinak obtěžovat a že se vyvaruje veškerého jednání, které by mohlo urážet lidskou důstojnost. Je zakázán jakýkoli obsah, který propaguje nebo podporuje rasismus, jakoukoli formu nenávisti či fanatismu, který má erotický či pornografický obsah, který podporuje či nabádá k jakékoliv nezákonné činnosti, či propaguje obchodní činnost (tzn. nabídky k prodeji, účast v soutěžích, reklamu, odkazy na jiné webové stránky nebo prémiová čísla telefonních linek) apod.

12. Uživatelé jsou povinni upozornit prostřednictvím odkazu „upozornění na závadný obsah“, který se nachází pod každým profilem, na obsah profilu, který je v rozporu s těmito podmínkami, tj. obzvláště na obsah dle bodu 10), po takovém upozornění provozovatel provede kontrolu takového profilu a pokud profil obsahuje jakákoli data v rozporu s těmito podmínkami, profil může být bez upozornění ihned smazán, v případě porušení zákona pak může být takový obsah postoupen k dalšímu šetření orgánům, činným v trestně-právním řízení.

13. Uživatel si je vědom, že zveřejněním fiktivního profilu s nepravdivými údaji či s cizími fotografiemi (tj. neoprávněným vystupováním pod cizí identitou) by hrubě porušil nejen pravidla catlook.cz, ale dopouštěl by se i protiprávního jednání s rizikem i event. trestněprávních následků.

14. Uživatel ani jakákoli třetí osoba nesmí bez písemného výslovného souhlasu správce upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby, získané z catlook.cz ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb catlook.cz k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Uživatel nesmí služby catlook.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serveru provozovanému správcem nebo rušit používání tohoto serveru nebo služeb catlook.cz jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb catlook.cz, které nejsou veřejně zpřístupněny.

15. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby catlook.cz mohou zahrnovat reklamní či jiné propojení na jiné webové servery. Tyto servery však nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného z nich, ani za žádné změny, aktualizace či zánik těchto serverů. Správce není zodpovědný ani za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli jiného serveru, na něž event. catlook.cz může odkazovat. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto jiné servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

16. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci. Odesílatelem těchto e-mailů může být výlučně provozovatel nebo správce, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam. Provozovatel je oprávněn zprávami v profilu nebo elektronickou poštou informovat uživatele o službách funkcích, provozu, novinkách atd. či jim zasílat reklamní sdělení.

17. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb catlook.cz předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou, kontaktním formulářem či jiným způsobem) či obrazové příspěvky (fotografie nebo videa v profilech či v jiném umístění kdekoli na www.catlook.cz), poskytuje tím provozovateli práva tyto příspěvky neomezeně používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet, vytvářet z nich odvozená díla, příp. sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům. Poskytnutí těchto práv bude využíváno obzvláště k reklamním účelům, t.j. za účelem propagace www.catlook.cz. Na základě předání těchto příspěvků však nevzniká provozovateli ani správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění provozovateli nebo správci k příspěvkům nenáleží uživateli úplata ani jiná odměna, pokud není výslovně uvedeno jinak, kupř. v případě soutěží, vyhlášených provozovatelem a podobně. Dotazy, podněty a případné stížnosti mohou uživatelé zasílat rovněž prostřednictvím odkazu kontakt v patičce catlook.cz, na odpověď však není žádný právní ani jiný nárok.

18. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu jednotlivých uživatelů pro statistické účely a je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel identifikován. Uživatel služeb catlook.cz s tímto výslovně souhlasí.

19. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele catlook.cz, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení nebo aby byla chráněna osobní bezpečnost ostatních uživatelů.

20. Správce prohlašuje, že se vedení služeb věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služeb mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

21. Správce nijak neodpovídá za činnost uživatelů služeb ani za způsob, jakým služby využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

22. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

23. Správce je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby upravovat nebo inovovat.

24. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a na každého uživatele se v plném rozsahu vztahují při každém jeho přihlášení se na catlook.cz.